máy cào vơ công suất từ 50m3 tới 200m3/h

Máy cào vơ bánh lốp 60m3/h

Máy cào vơ bánh lốp 80m3/h

- Máy cào vơ bánh lốp 120m3/h

- Máy cào vơ bánh lốp 160m3/h

- Máy cào vơ bánh xích 60m3/h

- Máy cào vơ bánh xích 80m3/h

Máy cào vơ bánh xích 100m3/h

Máy cào vơ bánh xích 120m3/h

- Máy cào vơ bánh xích 180m3/h